Masaże – Mani Mania®

Masaże

Ma­saż kla­sycz­ny twa­rzy, szyi i dekoltu

Ide­al­na for­ma re­lak­su i od­prę­że­nia. Pod­czas ma­sa­żu do­cho­dzi do po­bu­dze­nia ukła­du krą­że­nia co po­wo­du­je lep­sze od­ży­wie­nie oraz do­tle­nie­nie skó­ry i mię­śni twa­rzy. Dzię­ki indywidualnie dobranym ko­sme­ty­kom skó­ra sta­nie się bar­dziej ela­stycz­na i od­po­wied­nio na­wil­żo­na. Zabieg polecany nie tylko kobietom ale również mężczyznom, w celu zlikwidowania napięcia nagromadzonego na skutek stresu oraz poprawy stanu skóry.

Definelift

Ma­saż an­ti­-a­ging to do­sko­na­ły spo­sób na za­cho­wa­nie mło­de­go wy­glą­du. Techniki stosowane w masażu DEFINELIFT intensywnie modelują i skutecznie odmładzają owal twarzy.. Ma­saż spraw­dza się bar­dzo do­brze ja­ko za­bieg dla osób z wi­docz­ny­mi ozna­ka­mi upły­wa­ją­ce­go cza­su oraz ja­ko za­bieg pro­fi­lak­tycz­ny. Efek­ty wi­docz­ne są już po pierw­szym ma­sa­żu. Ce­lem ma­sa­żu jest przede wszyst­kim utrzy­ma­nie skó­ry i mię­śni w sta­nie ela­stycz­no­ści, wy­gła­dze­nie zmarsz­czek i opóź­nie­nie po­ja­wie­nia się no­wych, po­pra­wie­nie krą­że­nia kr­wi i lim­fy, co po­wo­du­je efek­tyw­ne do­tle­nie­nie i na­wil­że­nie ko­mó­rek skó­ry, roz­luź­nie­nie mię­śni twa­rzy i li­kwi­da­cja na­pięć.

Masaż kulami

Relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu przy pomocy szklanych kul. Dzięki swojemu kształtowi i niezwykle gładkiej powierzchni, kule pozwalają na delikatne i płynne ruchy podczas masowania. Zawarty we wnętrzu kul płyn delikatnie chłodzi skórę, wzmacniając relaksujące i terapeutyczne działanie masażu. Masaż poprawia ukrwienie skóry oraz wchłanialność produktów.